Ouderenparticipatie 2013-2016: Over deze subsidie

Met de programmalijn Ouderen en cultuurparticipatie wil het Fonds een impuls geven aan de ontwikkeling van de culturele en creatieve vaardigheden van ouderen en meer ouderen stimuleren actief aan kunst te doen. 

De deadlines voor het indienen van een subsidieaanvraag voor Ouderenparticipatie 2016 zijn:

 • 15 januari
 • 15 april
 • 15 september


De allerlaatste mogelijkheid om een aanvraag in te dienen in het kader van de regeling Ouderenparticipatie is dus vanaf nu tot 15 september a.s. Op het gebied van ouderen en cultuurparticipatie hebben we de afgelopen vier jaar (2013-2016) veel mooie initiatieven mogelijk kunnen maken. Op 1 januari 2017 begint de volgende beleidsperiode met nieuwe programma’s en subsidiemogelijkheden. In Cultuur maakt iedereen leest u meer over de toekomstplannen van het Fonds.

Let op: de indientermijn sluit altijd klokslag 13.00 uur.

Als u vragen heeft over de subsidie of advies wilt van een van onze adviseurs, neem dan contact met ons op. Wij geven u graag advies.

Meer lezen

Inhoud

In 2015 zijn drie miljoen Nederlanders 65 jaar of ouder en de komende decennia blijft dit aantal bovendien sterk groeien. Bezig zijn met theater, muziek of beeldende kunst bevordert het welzijn van ouderen. Zo ontwikkelt het talent en versterkt het eigenwaarde. Daarnaast brengt het ouderen in contact met anderen en maakt het mensen onderdeel van een sociaal netwerk. Ouderen beschikken veelal over tijd en energie om als bezoeker, vrijwilliger of als actieve kunstbeoefenaar deel te nemen aan cultuur. Toch zijn er ook drempels voor ouderen om aan cultuur deel te nemen.
Daarom gaat het Fonds de komende tijd inzetten op het versterken van actieve cultuurparticipatie van ouderen. Dit doen wij door voorbeeldstellende en beeldbepalende projecten te ondersteunen die het artistiek-inhoudelijke aanbod versterken. Het Fonds wil zoveel mogelijk praktische en sociale drempels voor ouderen om aan cultuur te doen, weghalen.

Voordat u een aanvraag indient raden wij u aan eerst de volledige regeling door te nemen.

Download de volledige regeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie 

 

Lang Leve Kunst

Ouderenparticipatie is onderdeel van het programma Versterking Actieve Cultuurparticpatie. Met de subsidieregeling is het Fonds voor Cultuurparticipatie mede-initiatiefnemer van Lang Leve Kunst, een meerjarenprogramma dat meer aandacht vraagt voor het thema ouderen (65+) en cultuurparticipatie in Nederland.

 

Meer lezen

Voorwaarden: waar moet een project aan voldoen?

Aanvragen kunnen worden ingediend door een instelling:

 • met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk, zoals een stichting of vereniging;
 • met een culturele doelstelling.

Met de subsidie Ouderenparticipatie richten we ons op projecten waarin:

 • ouderen actief deelnemen aan het project als maker en/of deelnemer;
 • een gelijkwaardige uitwisseling of samenwerking tussen amateurkunstenaars en professionals centraal staat;
 • amateurs en professionals gezamenlijk bijdragen aan een sterkere culturele infrastructuur; en
 • partners uit andere domeinen (zorg, welzijn, bedrijfsleven) betrokken zijn bij de vernieuwing van de sector amateurkunst voor ouderen.

Verenigingen en kunstinstellingen die bij de regeling Ouderenparticipatie een aanvraag indienen, dagen zichzelf uit en willen hun betekenis voor de actieve kunstbeoefening vergroten. In de aanvraag beschrijven zij wat de opbrengst van hun project is voor de sector of aan welk knelpunt wordt gewerkt.

Waarvoor kunt u géén subsidie aanvragen?

Reguliere activiteiten van een organisatie, zoals de productie van een concert, voorstelling of festival, komen alleen voor subsidie in aanmerking als uit de aanvraag overtuigend blijkt dat de productie geen doel op zich is, maar een instrument om de organisatie en de amateursector verder tot ontwikkeling te brengen.

Er zijn twee typen projecten waarvoor een aanvraag kan worden ingediend:

Voorbeeldprojecten

Dit zijn projecten van culturele instellingen en vrijwilligersorganisaties die bijdragen aan het doel van de regeling. Deze projecten zijn wat betreft inhoud, opzet en/of uitvoering zo aansprekend dat ze op landelijke schaal inspireren.
Voor de totale duur van het project kan minimaal € 5.000 en maximaal € 24.999 worden aangevraagd. Het Fonds subsidieert maximaal 50 procent van de totale projectkosten. Een project waarvoor u aanvraagt mag drie maanden na de indientermijn van start gaan en mag maximaal 2 jaar duren. Er zijn drie aanvraagrondes per jaar. De sluitingsdata zijn 15 januari, 15 april en 15 september 2016.

Beeldbepalende projecten

Dit zijn projecten van instellingen die op landelijk niveau opereren en die bijdragen aan het doel van de regeling. Daarnaast is een project beeldbepalend wanneer er naar verwachting sprake zal zijn van een grote publieke belangstelling en als het project in nationaal opzicht onderscheidend is vanwege zijn unieke karakter of als het project op een bijzondere wijze bijdraagt aan de zichtbaarheid van de actieve participatie in de vrije tijd.
Voor de totale duur van het project kan minimaal € 25.000 en maximaal € 80.000 worden aangevraagd. Het Fonds subsidieert maximaal 50 procent van de totale projectkosten. Een project waarvoor u aanvraagt mag drie maanden na de indientermijn van start gaan en mag maximaal 2 jaar duren. Er is één aanvraagronde per jaar.

 De sluitingsdatum voor het indienen van een beeldbepalend project is: 15 januari 2016.

 

Meer lezen

Criteria: waar wordt een project op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende drie criteria: kwaliteit, samenwerking en effect. Wanneer u een aanvraag heeft ingediend kan er na de indieningstermijn geen ontbrekende informatie meer worden opgevraagd of aanvullende informatie worden toegestuurd. Voordat u een aanvraag indient, raden we u aan deze voorwaarden goed door te nemen.

1. Kwaliteit

• Artistieke of inhoudelijke kwaliteit:

Hier wordt onder meer beoordeeld:
- de kwaliteit van het projectplan: er wordt onder meer getoetst of het project een duidelijke doelstelling bevat en de aanvrager goed onderbouwt waarom hij dit doel in het kader van de versterking van de actieve cultuurparticipatie wil bereiken;
- in welke mate het project bijdraagt aan de doelstelling van het betreffende programmaonderdeel en/of thema;
- hoe het project bijdraagt aan de artistiek-inhoudelijke ontwikkeling van de actieve cultuurparticipatie en de ontwikkeling van de deelnemers;
- of de activiteiten aansluiten bij de doelstelling van het project;
- of de aanvrager over voldoende deskundigheid beschikt om het beoogde doel te bereiken.

• Organisatorische kwaliteit:

Hierbij wordt onder meer bekeken:
- of het projectplan goed doordacht en uitgewerkt is;
- of het projectplan een heldere aanpak en een realistische planning heeft;
- in hoeverre de betrokken uitvoerders ervaring hebben met het succesvol uitvoeren van vergelijkbare projecten.

• De redelijkheid van de begroting:

Bij de beoordeling van de begroting wordt onder meer bekeken of:
- de begroting in het algemeen redelijk is;
- er een redelijke verhouding bestaat tussen het aangevraagde bedrag en de bijdrage van andere financiers;
- de begroting sluitend is en er een onderbouwing is van de gepresenteerde cijfers;
- of de kosten in redelijke verhouding staan tot het beoogde resultaat.

• Relevantie / urgentie van een project:

Hierbij wordt onder meer beoordeeld of de aanvrager goed heeft onderbouwd:
- waarom het van belang is dat het project wordt uitgevoerd;
- dat het project bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling van het betreffende programmaonderdeel en/of thema;
- waarom de gekozen aanpak actueel, nieuw en relevant is.

2. Samenwerking:

Het Fonds vindt het van belang dat aanvragers samenwerken met andere partijen. Samenwerking kan een meerwaarde hebben in de ontwerpfase (kennis, hulpbronnen), tijdens de uitvoering (hulpbronnen, capaciteit, leerprocessen) of voor de impact van het project op de maatschappij (duurzaam effect, overdracht, voorbeeldwerking organiseren).

In dit kader toetst het Fonds projecten op:

• de slagkracht van het project en de organisatie, waarbij onder meer wordt beoordeeld:
- of een samenwerking tot resultaat heeft dat de zichtbaarheid van het project en/of de aanvrager worden vergroot en daarmee de voorbeeldstellende of beeldbepalende werking versterkt;
- of door de samenwerking de mogelijkheden worden uitgebreid om tot het beoogde resultaat te komen;

• of er in voldoende mate sprake is van inhoudelijke uitwisseling tussen amateurs/(erfgoed)vrijwilligers onderling dan wel tussen amateurkunstenaars/(erfgoed)vrijwilligers en professionals;

• in hoeverre er gedurende het project op succesvolle wijze een innovatieve samenwerking met aangrenzende gebieden wordt bewerkstelligd (te denken valt aan de sector sport, natuur- en milieuorganisaties, (lokaal) bedrijfsleven, de sectoren welzijn en zorg, de creatieve industrie, de agrarische sector, et cetera).

3. Effect:

Met deze subsidieregeling wil het Fonds voor Cultuurparticipatie effecten op langere termijn bewerkstelligen door middel van projecten die:
- het aanbod van actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd vernieuwen;
- de organisatiestructuur van de actieve cultuurparticipatie versterken;
- de actieve cultuurparticipatie onder de doelgroep ouderen versterken dan wel het immaterieel erfgoed in de vrije tijd levend houden.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie beoordeelt of een project een bijdrage levert aan een van de hierboven genoemde doelstellingen en het project dus bijdraagt aan de structurele versterking van kunstzinnige activiteiten in de vrije tijd of van (andere) organisaties die zich hiermee bezig houden. Daarom worden projecten getoetst op:

• duurzame opbrengsten/effect op langere termijn;

• verbetering in de aansluiting op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep;

• overdraagbaarheid van de aanpak, waarbij onder meer wordt gekeken of de werkwijze en resultaten van een project voor derden beschikbaar zijn.

Een project waarvoor u aanvraagt mag drie maanden na de indientermijn van start gaan en mag maximaal 2 jaar duren. 

Alle voorwaarden en criteria van de genoemde regeling zijn te vinden in Publieksversie Deelregeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 - 2016.

Meer lezen

Ik wil een aanvraag indienen

De deadlines voor het indienen van een subsidieaanvraag voor Ouderenparticipatie 2016 zijn:

 • 15 januari
 • 15 april
 • 15 september


De allerlaatste mogelijkheid om een aanvraag in te dienen in het kader van de regeling Ouderenparticipatie is dus 15 september a.s. Op het gebied van ouderen en cultuuparticipatie hebben we afgelopen vier jaar (2013-2016) veel mooie initiatieven mogelijk kunnen maken. Op 1 januari 2017 begint de volgende beleidsperiode met nieuwe programma’s en subsidiemogelijkheden. In Cultuur maakt iedereen leest u meer over de toekomstplannen van het Fonds.

Let op: de indientermijn sluit altijd klokslag 13.00 uur.

Beschikbare budget
Voor de ronde van september 2016 is het beschikbare budget 220.160 euro.

We adviseren u om alleen een aanvraag in te dienen als u zeker bent dat uw project aan de doelstellingen van de betreffende regeling en alle drie de criteria voldoet; kwaliteit, samenwerking en effect. Daarnaast adviseren wij om geen aanvragen in te dienen die uitsluitend gericht zijn op reguliere producties, zoals concerten en voorstellingen. Bekijk vast het voorbeeldaanvraagformulier dan weet u welke vragen u bij de aanvraag kunt verwachten. Dit formulier is alleen ter voorbeeld. Via Mijn Fonds dient u de uiteindelijke aanvraag in.

Lees voordat u een aanvraag indient de volledige subsidieregeling met voorwaarden en criteria goed door en vraag ruim op tijd een account aan voor Mijn Fonds. Houd er rekening mee dat het aanvragen en toewijzen van een account maximaal drie werkdagen kost. Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal ingediend middels het betreffende aanvraagformulier via Mijn Fonds. Dit formulier bevat nadere informatie over de bij te voegen bijlagen, waaronder in ieder geval een projectplan en een ingevulde modelbegroting.

Het Fonds honoreert per aanvrager binnen de beleidsperiode 2013-2016 maximaal één beeldbepalend project en maximaal 2 voorbeeldstellende projecten.

Tips voor het schrijven van een projectplan vindt u door hier te klikken.

Advies over uw aanvraag
Wilt u voor het indienen van uw aavraag advies van één van onze adviseurs? Bekijk dan de adviesmogelijkheden.

 

Meer lezen
Ouderenparticipatie 2013-2016
Meest gelezen