Kunstparticipatie 2013-2016: Over deze subsidie

Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan de versterking van de organisatiestructuur van de amateursector. Samenwerking tussen amateurs en professionals staan hierbij centraal.

De deadlines voor het indienen van een subsidieaanvraag voor Kunstparticipatie 2016 zijn:

 • 15 januari
 • 15 april
 • 15 september


De allerlaatste mogelijkheid om een aanvraag in te dienen in het kader van de regeling Kunstparticipatie is dus vanaf nu tot 15 september a.s. Op het gebied van de kunstbeoefening in de vrije tijd hebben we de afgelopen vier jaar (2013-2016) veel mooie initiatieven mogelijk kunnen maken. Op 1 januari 2017 begint de volgende beleidsperiode met nieuwe programma’s en subsidiemogelijkheden. In Cultuur maakt iedereen leest u meer over de toekomstplannen van het Fonds.

Let op: de indientermijn sluit altijd klokslag 13.00 uur.

Als u vragen heeft over de subsidie of advies wilt van een van onze adviseurs, neem dan contact met ons op. Wij geven u graag advies.

Meer lezen

Inhoud

Kunst maakt het leven rijker en leert je anders waarnemen en denken. Het Fonds vindt dan ook dat iedereen de kans moet krijgen om zijn creatieve talenten te ontwikkelen en aan kunst te doen. Om de amateursector aantrekkelijker te maken en de mogelijkheden om te participeren te vergroten, ondersteunt het Fonds eigentijdse, vernieuwende initiatieven die de sector inspireren en versterken.

Samenwerking amateurs en professionals

Samenwerking tussen amateurs en professionals levert inspiratie op voor beide partijen en maakt bijzondere activiteiten mogelijk. Door samen te werken kunnen culturele instellingen en amateurverenigingen meer bereiken. Het gaat hierbij om samenwerking op gelijkwaardige basis, waarin beide partijen een ontwikkeling doormaken. Het Fonds ziet ook mogelijkheden in inhoudelijke verbindingen van amateurorganisaties met bijvoorbeeld podia, producerende instellingen, festivals, kunstenaars, erfgoedinstellingen of bedrijven.

Download de Volledige Subsidieregeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie

Meer lezen

Voorwaarden: waar moet een project aan voldoen?

Wie kan een aanvraag indienen?

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Omdat we de sector graag zo breed mogelijk ondersteunen, richten we ons op alle disciplines: theater, dans, muziek, beeldende kunst, animatie, circus, letteren, community arts en urban arts. De regeling staat ook open voor interdisciplinaire projecten en projecten voor speciale doelgroepen.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

Als u een aanvraag indient, daagt u uzelf uit en wilt u uw betekenis voor de kunstbeoefening vergroten. In de aanvraag beschrijft u wat de opbrengst van uw project is voor de sector of aan welk knelpunt u werkt. Tevens zien wij graag in uw aanvraag naar voren komen dat:

 • er sprake is van een gelijkwaardige uitwisseling of samenwerking tussen amateurkunstenaars en professionals; en/of
 • amateurs en professionals gezamenlijk bijdragen aan een sterkere culturele infrastructuur;


Er zijn twee typen projecten waarvoor u een aanvraag kunt indienen:

Voorbeeldstellende projecten
Deze projecten zijn wat betreft inhoud, opzet en/of uitvoering zo aansprekend dat ze op landelijke schaal inspireren. U bent een vernieuwend voorbeeld. En u geeft in uw plan aan hoe u invulling kunt geven aan de voorbeeldfunctie van uw project.

Voor de totale duur van het project kan minimaal € 5.000 en maximaal € 24.999 worden aangevraagd. Het Fonds subsidieert maximaal 50 procent van de totale projectkosten. Er zijn drie aanvraagrondes per jaar.

De sluitingsdata zijn 15 januari, 15 april en 15 september, altijd voor 13.00 uur. 

Beeldbepalende projecten
Dit zijn projecten met een landelijke of bovenregionale uitstraling. Verder geldt voor een beeldbepalend project dat het:

 • een grote publieke belangstelling trekt
 • in nationaal opzicht onderscheidend is vanwege zijn unieke karakter
 • op bijzondere wijze bijdraagt aan de zichtbaarheid van actieve participatie in de vrije tijd


Voor de totale duur van het project kan minimaal € 25.000 en maximaal € 80.000 worden aangevraagd. Het Fonds subsidieert maximaal 50 procent van de totale projectkosten. Een project waarvoor u aanvraagt mag drie maanden na de indientermijn van start gaan en mag maximaal 2 jaar duren. Er is één aanvraagronde per jaar.

De sluitingsdatum voor het indienen van een beeldbepalend project is: 15 januari 2016.

Een project waarvoor u aanvraagt mag drie maanden na de indientermijn van start gaan en mag maximaal 2 jaar duren.

Wanneer kunt u géén subsidie aanvragen?

 • Voor reguliere of periodiek terugkerende activiteiten van een organisatie, zoals de productie van een concert, voorstelling of festival en als de realisatie van deze activiteit het doel van het project is
 • Voor projecten binnen het onderwijs
 • Als u al subsidie ontvangt vanuit de Basisinfrastructuur (BIS)
 • Als uw organisatie geen culturele doelstelling heeft

 

 

Meer lezen

Criteria: waar wordt een project op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van drie criteria: kwaliteit, samenwerking en effect. Bij elk criterium toetst het Fonds een project op verschillende aspecten. De scores van deze aspecten samen vormen de beoordeling per criterium. Alleen projecten die op alle drie de criteria positief scoren komen voor subsidie in aanmerking.

1. Kwaliteit

• Artistieke of inhoudelijke kwaliteit:

Hier wordt onder meer beoordeeld:
- de kwaliteit van het projectplan: er wordt onder meer getoetst of het project een duidelijke doelstelling bevat en de aanvrager goed onderbouwt waarom hij dit doel in het kader van de versterking van de actieve cultuurparticipatie wil bereiken;
- in welke mate het project bijdraagt aan de doelstelling van het betreffende programmaonderdeel en/of thema;
- hoe het project bijdraagt aan de artistiek-inhoudelijke ontwikkeling van de actieve cultuurparticipatie en de ontwikkeling van de deelnemers;
- of de activiteiten aansluiten bij de doelstelling van het project;
- of de aanvrager over voldoende deskundigheid beschikt om het beoogde doel te bereiken.

• Organisatorische kwaliteit:

Hierbij wordt onder meer bekeken:
- of het projectplan goed doordacht en uitgewerkt is;
- of het projectplan een heldere aanpak en een realistische planning heeft;
- in hoeverre de betrokken uitvoerders ervaring hebben met het succesvol uitvoeren van vergelijkbare projecten.

• De redelijkheid van de begroting:

Bij de beoordeling van de begroting wordt onder meer bekeken of:
- de begroting in het algemeen redelijk is;
- er een redelijke verhouding bestaat tussen het aangevraagde bedrag en de bijdrage van andere financiers;
- de begroting sluitend is en er een onderbouwing is van de gepresenteerde cijfers;
- of de kosten in redelijke verhouding staan tot het beoogde resultaat.

• Relevantie / urgentie van een project:

Hierbij wordt onder meer beoordeeld of de aanvrager goed heeft onderbouwd:
- waarom het van belang is dat het project wordt uitgevoerd;
- dat het project bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling van het betreffende programmaonderdeel en/of thema;
- waarom de gekozen aanpak actueel, nieuw en relevant is.

2. Samenwerking:

Het Fonds vindt het van belang dat aanvragers samenwerken met andere partijen. Samenwerking kan een meerwaarde hebben in de ontwerpfase (kennis, hulpbronnen), tijdens de uitvoering (hulpbronnen, capaciteit, leerprocessen) of voor de impact van het project op de maatschappij (duurzaam effect, overdracht, voorbeeldwerking organiseren).

In dit kader toetst het Fonds projecten op:

- de slagkracht van het project en de organisatie, waarbij onder meer wordt beoordeeld:
- of een samenwerking tot resultaat heeft dat de zichtbaarheid van het project en/of de aanvrager worden vergroot en daarmee de voorbeeldstellende of beeldbepalende werking versterkt;
- of door de samenwerking de mogelijkheden worden uitgebreid om tot het beoogde resultaat te komen;
- of er in voldoende mate sprake is van inhoudelijke uitwisseling tussen amateurs/(erfgoed)vrijwilligers onderling dan wel tussen amateurkunstenaars/(erfgoed)vrijwilligers en professionals;
- in hoeverre er gedurende het project op succesvolle wijze een innovatieve samenwerking met aangrenzende gebieden wordt bewerkstelligd (te denken valt aan de sector sport, natuur- en milieuorganisaties, (lokaal) bedrijfsleven, de sectoren welzijn en zorg, de creatieve industrie, de agrarische sector, et cetera).

3. Effect:

Met deze subsidieregeling wil het Fonds voor Cultuurparticipatie effecten op langere termijn bewerkstelligen door middel van projecten die:
- het aanbod van actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd vernieuwen;
- de organisatiestructuur van de actieve cultuurparticipatie versterken;

Het Fonds voor Cultuurparticipatie beoordeelt of een project een bijdrage levert aan een van de hierboven genoemde doelstellingen en het project dus bijdraagt aan de structurele versterking van kunstzinnige activiteiten in de vrije tijd of van (andere) organisaties die zich hiermee bezig houden. Daarom worden projecten getoetst op:

 • duurzame opbrengsten/effect op langere termijn
 • verbetering in de aansluiting op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep;
 • overdraagbaarheid van de aanpak, waarbij onder meer wordt gekeken of de werkwijze en resultaten van een project voor derden beschikbaar zijn.


De exacte voorwaarden en criteria van de genoemde subsidieregeling zijn te vinden in de Publieksversie Deelregeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 - 2016. Voordat u een aanvraag indient, raden we u aan deze tekst goed door te nemen.

 

 

Meer lezen

Ik wil een aanvraag indienen

De deadlines voor het indienen van een subsidieaanvraag voor Kunstparticipatie 2016 zijn:

 • 15 januari
 • 15 april
 • 15 september


De allerlaatste mogelijkheid om een aanvraag in te dienen in het kader van de regeling Kunstparticipatie is dus 15 september a.s. Op het gebied van de kunstbeoefening in de vrije tijd hebben we de afgelopen vier jaar (2013-2016) veel mooie initiatieven mogelijk kunnen maken. Op 1 januari 2017 begint de volgende beleidsperiode met nieuwe programma’s en subsidiemogelijkheden. In Cultuur maakt iedereen leest u meer over de toekomstplannen van het Fonds.

Let op: de indientermijn sluit altijd klokslag 13.00 uur.

Beschikbare budget
Voor de ronde van september 2016 is het beschikbare budget 495.147 euro.


De belangrijkste zaken voor een aanvraag op een rij:

 • Neem ruim voor de sluitingsdatum van een subisidieronde contact op met een medewerker van het Fonds en toets of uw project kans op subsidie maakt. Of maak een afspraak tijdens het spreekuur. Bekijk onze adviesmogelijkheden.

 • Lees voordat u een aanvraag indient de volledige subsidieregeling door, inclusief de toelichting. Lees vooral de voorwaarden en criteria goed door. We adviseren u om alleen een aanvraag in te dienen als u er zeker van bent dat uw project aan de doelstellingen van de betreffende regeling voldoet en aansluit bij alle drie de criteria: kwaliteit, samenwerking en effect. Bekijk vast het voorbeeldaanvraagformulier dan weet u welke vragen u bij de aanvraag kunt verwachten. Dit formulier is alleen ter voorbeeld. Via Mijn Fonds dient u de uiteindelijke aanvraag in.

 • Vraag ruim op tijd een account aan voor Mijn Fonds. Houd er rekening mee dat het aanvragen en toewijzen van een account maximaal drie werkdagen kost. Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal ingediend worden.

 • Een complete aanvraag bestaat uit een volledig ingevuld aanvraagformulier, een projectplan met ingevulde modelbegroting en eventuele bijlagen. Zorg ervoor dat u alle documenten tegelijk verstuurt via Mijn Fonds. Let op: na het verstrijken van de indientermijn kunt u uw aanvraag niet meer aanvullen of wijzigen. Ook vragen wij geen ontbrekende informatie meer op.


Wilt u voor het indienen van uw aanvraag advies van één van onze medewerkers? Bekijk dan de adviesmogelijkheden.

Tips voor het schrijven van een projectplan vindt u hier.

Het Fonds honoreert per aanvrager binnen de beleidsperiode 2013-2016 maximaal één beeldbepalend project en maximaal 2 voorbeeldstellende projecten.

 

Meer lezen
Kunstparticipatie 2013-2016
Meest gelezen